คณะกรรมการหมู่บ้าน

จ.พังงา บ้านนากลาง หมู่ 9 อ.ตะกั่วทุ่ง ชนะเลิศหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมอันเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานไว้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรางวัลชนะเลิศระดับภาคเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ได้แก่ บ้านนากลาง หมู่ที่ 9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง รางวัลชนะเลิศระดับเขตรับโล่รางวัลเกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้แก่ บ้านนากลาง หมู่ที่ 9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดรับโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย จากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้แก่ บ้านนากลาง หมู่ที่ 9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านทุ่งละออง หมู่ที่ 4 ต.บางวัน อ.คุระบุรี และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง

ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้อ่านสารจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี 2564 ซึ่งใจความในสารส่วนหนึ่ง คือ “คณะกรรมการหมู่บ้านถือเป็นกลไกหลักในระดับพื้นที่ ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านและขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่พี่น้องประชาชน”

โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่หมู่บ้านที่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ โดยการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค สำหรับหมู่บ้านในจังหวัดพังงาที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค 

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมส่วนราชการ ได้เดินชมกิจกรรมผลการดำเนินงาน และนิทรรศการ ที่ทางคณะกรรมการหมู่บ้านในแต่ละพื้นที่ได้นำมาจัดแสดง

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา