คณะกรรมการหมู่บ้าน

Previous
Next
ประจำปี พ.ศ.

กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ 

โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๕  ได้แก่

 

ชนะเลิศ
 • บ้านผารังหมี หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
รองชนะเลิศอันดับ ๑
 • บ้านทาป่าสัก หมู่ที่ ๒ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
 • บ้านเกศกาสร หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
ชมเชย
 • บ้านหนองฮ่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ชนะเลิศ
 • บ้านดอนกอก หมู่ที่ ๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รองชนะเลิศอันดับ ๑
 • บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
รองชนะเลิศอันดับ ๒
 • บ้านฮ็อง หมู่ที่ ๒ ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ชมเชย
 • บ้านหนองโอ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
 • บ้านโนนเขวาหมู่ที่ ๖ ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ชนะเลิศ
 • บ้านเขานมนาง หมู่ที่ ๕ ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รองชนะเลิศอันดับ ๑
 • บ้านหนองกา หมู่ ๗ ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รองชนะเลิศอันดับ ๒
 • บ้านสามเนิน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ชมเชย
 • บ้านหินแด้น หมู่ที่ ๓ ตำหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
 • บ้านสระมะเขือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกปีป อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ชนะเลิศ
 • บ้านท่ายูง หมู่ที่ ๕ ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
รองชนะเลิศอันดับ ๑
 • บ้านสะพานยาง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาปูน อำเภอท้วยยอด จังหวัดตรัง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
 • บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ผู้ชนะระดับเขต

ชนะเลิศ
 • บ้านเขานมนาง หมู่ที่ ๕ ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
รองชนะเลิศอันดับ ๑
 • บ้านวังเงิน หมู่ที่ ๕ ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
รองชนะเลิศอันดับ ๒
 • บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ชมเชย
 • บ้านท่าข้ามกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 • บ้านมหาราช หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • บ้านสนามเพ็ง หมู่ที่ ๙ ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • บ้านเนินถ่าน หมู่ที่ ๙ ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ชนะเลิศ
 • บ้านวัดมะเกลือ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
รองชนะเลิศอันดับ ๑
 • บ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลลูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
รองชนะเลิศอันดับ ๒
 • บ้านคลองโต๊ะนุ้ย หมู่ที่ ๒ ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ชมเชย
 • บ้านลิขิต ๗ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ชนะเลิศ
 • บ้านหินแด้น หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย: จังหวัดกาญจนบุรี
รองชนะเลิศอันดับ ๑
 • บ้านเขาคีรี หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
รองชนะเลิศอันดับ ๒
 • บ้านเจดีย์หัก หมู่ที่ ๓ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ชนะเลิศ
 • บ้านหนองกา หมู่ ๗ ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รองชนะเลิศอันดับ ๑
 • บ้านบางคนที หมู่ที่ ๑ ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
รองชนะเลิศอันดับ ๒
 • บ้านดอนนา หมู่ที่ ๘ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ชมเชย
 • บ้านนาโตนด หมู่ที่ ๓ ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ชนะเลิศ
 • บ้านท่ายูง หมู่ที่ ๕ ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

รองชนะเลิศอันดับ ๑
 • บ้านบางเตา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รองชนะเลิศอันดับ ๒
 • บ้านใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลทับข้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ชมเชย
 • บ้านกันใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
 • บ้านห้วยโก หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • บ้านวิสัยใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • บ้านริมถนนสุนอนันต์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชนะเลิศ
 • บ้านสะพานยาง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
รองชนะเลิศอันดับ ๑
 • บ้านลิพอนใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
รองชนะเลิศอันดับ ๒
 • บ้านในเหล หมู่ที่ ๓ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ชมเชย
 • บ้านบางสังตี หมู่ที่ ๒ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 • บ้างผัง ๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
 • บ้านเกาะกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
ชนะเลิศ
 • บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

รองชนะเลิศอันดับ ๑
 • บ้านยาเด๊ะ หมู่ที่ ๒ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

รองชนะเลิศอันดับ ๒
 • บ้านดินเสมอ หมู่ที่ ๕ ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ชนะเลิศ
 • บ้านสามเนิน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
รองชนะเลิศอันดับ ๑
 • บ้านเขาตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รองชนะเลิศอันดับ ๒
 • บ้านเนินน้อย หมู่ที่ ๒๐ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชนะเลิศ
 • บ้านสระมะเขือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกปีป อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

รองชนะเลิศอันดับ ๑
 • บ้านปงชี หมู่ที่ ๗ ตำบลตกพรหม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

รองชนะเลิศอันดับ ๒
 • บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ชมเชย
 • บ้านคลองต้นตาล หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ชนะเลิศ
 • บ้านดอนกอก หมู่ที่ ๙ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รองชนะเลิศอันดับ ๑
 • บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

รองชนะเลิศอันดับ ๒
 • บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ชมเชย
 • บ้านหนองแวงยาวเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
 • บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๖ ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
 • บ้านเหล่าวิชา หมู่ที่ ๒ ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
ชนะเลิศ
 • บ้านหนองโอ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

รองชนะเลิศอันดับ ๑
 • บ้านพิมาน หมู่ที่ ๓ ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

รองชนะเลิศอันดับ ๒
 • บ้านนางัว หมู่ที่ ๘ ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ชมเชย
 • บ้านนาตาล หมู่ที่ ๓ ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ชนะเลิศ
 • บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๖ ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

รองชนะเลิศอันดับ ๑
 • บ้านห้วยแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์

รองชนะเลิศอันดับ ๒
 • บ้านนานวล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ชมเชย
 • บ้านป่าเพิ่ม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสะอาดสมบูณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
 • บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ชนะเลิศ
 • บ้านฮ็อง หมู่ที่ ๒ ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

รองชนะเลิศอันดับ ๑
 • บ้านดงยาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

รองชนะเลิศอันดับ ๒
 • บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ชมเชย
 • บ้านแก้งสองคอน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 • บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
 • บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
 • บ้านโคกรัก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
 • บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ชนะเลิศ
 • บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

รองชนะเลิศอันดับ ๑
 • บ้านนาเยีย หมู่ที่ ๔ ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

รองชนะเลิศอันดับ ๒
 • บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ชมเชย
 • บ้านเสียว หมู่ที่ ๒ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
 • บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
 • บ้านหนองขามใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ชนะเลิศ
 • บ้านทาป่าสัก หมู่ที่ ๒ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

รองชนะเลิศอันดับ ๑
 • บ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

รองชนะเลิศอันดับ ๒
 • บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ชมเชย
 • บ้านแม่กิ๊ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • บ้านเมืองวะ หมู่ที่ ๓ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ชนะเลิศ
 • บ้านหนองฮ่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

รองชนะเลิศอันดับ ๑
 • บ้านศรีภูมิ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

รองชนะเลิศอันดับ ๒
 • บ้านต้นฮ่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ชมเชย
 • บ้านต๊ำใน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 • บ้านขัวแคร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ชนะเลิศ
 • บ้านผารังหมี หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

รองชนะเลิศอันดับ ๑
 • บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

รองชนะเลิศอันดับ ๒
 • บ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ชมเชย
 • บ้านวังหม้อใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
 • บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาแก้วสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ
 • บ้านเกศกาสร หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

รองชนะเลิศอันดับ ๑
 • บ้านเนินพิมวัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองตางู อำเกอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

รองชนะเลิศอันดับ ๒
 • บ้านวังคล้าย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ชมเชย
 • บ้านตานาด หมู่ที่ ๓ ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี