คณะกรรมการหมู่บ้าน

จังหวัดสุรินทร์มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ” ประจำปี 2564 โดยบ้านเทนมีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับภาค ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” หรือหมู่บ้านอยู่เย็น ประจำปี 2563 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต ได้รับโล่เกียรติยศของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

     

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้อ่านสารจากนายกรัฐมนตรีที่ส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังคณะกรรมการหมู่บ้านที่ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญก้าวหน้าตลอดมา และได้กล่าวแสดงความยินดีกับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดความเข้มแข็ง และทำงานด้วยจิตสาธารณะ เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของรัฐให้ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน และขอให้คณะกรรมการหมู่บ้านรักษามาตรฐาน สืบสานการพัฒนาหมู่บ้าน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อเป็นแบบอย่างแก่หมู่บ้านอื่นๆ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมและประเทศชาติให้มีความยั่งยืนสืบไป

จังหวัดสุรินทร์มีหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” หรือหมู่บ้านอยู่เย็น ประจำปี 2563 ดังนี้

  •         รางวัลชนะเลิศระดับภาค ได้แก่ บ.เทนมีย์ ม.1 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์
  •         รางวัลชนะเลิศระดับเขต ได้แก่ บ.เทนมีย์ ม.1 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์
  •         รางวัลระดับจังหวัด
  •         รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ.โนนงิ้ว ม.4 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ และบ.เทนมีย์ ม.1 ต.เทนมีย์ อ.เมืองสุรินทร์
  •         รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ.โนนน้อย ม.6 ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ และบ.จันทร์หอม ม.10 ต.ลำดวน อ.ลำดวน
  •         รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ.อำปึล ม.6 ต.ทมอ อ.ปราสาท และบ.นาท่ม ม.8 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ
  •         รางวัลชมเชย 1 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ.น้อย ม.7 ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์    ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์