คณะกรรมการหมู่บ้าน

กิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.) ประจำปี 2564 จังหวัดจังหวัดพะเยา

กิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.) ประจำปี 2564 และพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.) ประจำปี 2564 และพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่รางวัลเกียรติคุณของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และโล่เกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประจำปี 2563 ในระดับภาค ระดับเขต และระดับจังหวัด ดังนี้1. บ้านฝั่งแวน หมู่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ระดับเขต และระดับจังหวัด
2. บ้านแม่วังช้าง หมู่ 1 ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด
3. บ้านแม่กาหัวทุ่ง หมู่ 12 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัดโดยมีนายปรัชญา พิลึก ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงคำ หัวหน้าส่วนราชการ ,พัฒนาการอำเภอเชียงคำ ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเชียงคำ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา