คณะกรรมการหมู่บ้าน

กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕’๖๓ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ โดยการดำเนินการดังกล่าว แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค

โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับภาค ได้แก่

ภาคเหนือ

 • รางวัลชนะเลิศ บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ บ้านวังร่อง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ บ้านปางต้นฆ้อง หมู่ที่ ๑ ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 • รางวัลชมเชย บ้านท่ากระดังงา หมู่ที่ ๓ ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

ภาคกลาง

 • รางวัลชนะเลิศ บ้านหนองอ้อล่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ บ้านม้าร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ บ้านหนองชุมเห็ด หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
 • รางวัลชมเชย บ้านไผ่สี หมู่ที่ ๒ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
 • รางวัลชมเชย บ้านทหารเรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 • รางวัลชมเชย บ้านท่าสำโรง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ภาคใต้

 • รางวัลชนะเลิศ บ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ บ้านตะปัง หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๓ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • รางวัลชนะเลิศ บ้านเทนมีย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ บ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ บ้านนางาม หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
 • รางวัลชมเชย บ้านท่าแร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 • รางวัลชมเชย บ้านห้วยหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

การคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น