คณะกรรมการหมู่บ้าน

ผู้ว่าฯนราธิวาส มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานฯของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านตะปัง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และมอบโล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564

วันนี้ 9 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 13 อำเภอ ร่วมกิจกรรมฯ

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า คณะกรรมการหมู่บ้านมีบทบาทที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา พัฒนาหมู่บ้าน และสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน รวมถึงเป็นกลไกหลักในการแบ่งเบาภาระงานของทางราชการ และขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่ประชาชน เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

จังหวัดนราธิวาส ในฐานะราชการส่วนภูมิภาค รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการทำงานแก่คณะกรรมการทุกท่าน ที่ทรงเสียสละ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ด้วยจิตสาธารณะ

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้อ่านสาสน์ของปลัดกระทรวงมหาดไทย ,สาสน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสาสน์ของนายกรัฐมนตรี ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับคณะกรรมการและผู้แทนหมู่บ้านที่ได้รับมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานฯของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นายวีรพันธ์ แก้วคง ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านตะปัง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และนายวัฒนา จินดาเพชร ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส