คณะกรรมการหมู่บ้าน

จ.อุดรฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2564

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2564 ให้แก่ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1) บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน
2) บ้านแสงบูรพา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1) บ้านผัง 2 ใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ
2) บ้านสันติธรรม หมู่ที่ 8 ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1) บ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ
2) บ้านเชียงกรม หมู่ที่ 8 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม