คณะกรรมการหมู่บ้าน

จ.ตาก จัดกิจกรรมโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอเมืองตาก พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกอส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย

1. การอ่านสาร นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย,ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง
2. พิธีประดับเครื่องหมายอินทรธนูกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมีนาคม
3. การบรรยาย เรื่อง บทบาทหน้าที่และความสำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้าน
4 .การประชุมประจำเดือน ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน โดย มีการประชุมทั้งในหอประชุมอำเภอ และประชุมผ่านระบบ Zoom กับทุกตำบลในพื้นที่
5. ชมนิทรรศการการจัดแสดงผลงาน ของคณะกรรมการหมู่บ้านในรอบปี