คณะกรรมการหมู่บ้าน

จ.สระแก้ว จัดงานมอบรางวัล ในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน 2565

จังหวัดสระแก้ว จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ในวันประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นผู้แทนมอบโล่ ฯ จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ บ้านตะลมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา