คณะกรรมการหมู่บ้าน

จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) ชั้น 5 โดย นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี โดยมี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายปรัชญา เปปะตัง ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด สังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ทุกอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
โดยมีการอ่านสารจากอธิบดีกรมการปกครอง ปลัดกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด
ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” หมู่บ้านอยู่เย็น ปี 2564

  • รางวัลชนะเลิศ บ้านหนองโขลง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 บ้านไร่กล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 บ้านชลอน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี
  • “รางวัลชมเชย”
    1.บ้านทองคุ้งเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน
    2.บ้านหนองหลุม หมูที่ 9 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี
    3.บ้านท่าหาด หมู่ที่ 1 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง