คณะกรรมการหมู่บ้าน

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565 โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ท่านภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลดังกล่าว อีกทั้ง อำเภอทุกอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด ก็ได้จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565 ขึ้น โดยมีนายอำเภอเป็นประธานการจัดกิจกรรมฯ ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย การอ่านสารวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และการจัดนิทรรศการผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน