คณะกรรมการหมู่บ้าน

ปราจีนฯ จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565

วันที่ 2 – 9 มีนาคม จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดให้มีกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565 ดังนี้

1.พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านไผ่ดำ ม.6 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนชิตใจชื่น อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

2.อำเภอทุกอำเภอจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านทุกตำบล รวบรวมผลงานในปีที่ผ่านมา จัดทำบอร์ดนิทรรศการ รวมถึงการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งนายอำเภอเป็นประธานและมีการการอ่านสารวันคณะกรรมการหมู่บ้าน