คณะกรรมการหมู่บ้าน

เพชรบูรณ์ มอบรางวัล “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2565

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2
นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แก่ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ในระดับจังหวัด ซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ได้แก่ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสมศักดิ์ คณาคำ ปลัดจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการฯของหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ