คณะกรรมการหมู่บ้าน

นครศรีธรรมราช มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้าน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น)

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้าน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด