คณะกรรมการหมู่บ้าน

แม่ฮ่องสอน มอบรางวัลฯ ในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 9:30 น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย และประกาศเกียรติคุณของอธิบดีกรมการปกครอง ให้ กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และระดับอำเภอ โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี การมอบรางวัลหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี 2564 ณห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน