คณะกรรมการหมู่บ้าน

จ.อ่างทอง จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดอ่างทองได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ในวันประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างเป็นผู้แทนมอบโล่ ฯ จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ บ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ

และในวันที่ 9 มีนาคม 2565 อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย อำเภอป่าโมก อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอโพธ์ทอง อำเภอแสวงหา และอำเภอสามโก้ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2565 ได้แก่
– จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับตำบล และระดับอำเภอ
– อ่านสารจากอธิบดีกรมการปกครอง ปลัดกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน
– จัดนิทรรศการผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)