คณะกรรมการหมู่บ้าน

กรมการปกครอง เพิ่มศักยภาพ “คณะกรรมการหมู่บ้าน” จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ One Plan รุ่นที่ ๓

กรมการปกครอง เพิ่มศักยภาพ “คณะกรรมการหมู่บ้าน” จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ One Plan รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม ) ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ (One Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี นายศักรินทร์ ศรีสมวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการบริหารงานท้องที่ กล่าวรายงาน

กรมการปกครอง จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ โดยถือเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล รวมทั้งได้ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำกลับไปต่อยอดไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาหมู่บ้าน บนพื้นฐานการวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกมิติของกระบวนการพัฒนา

ที่มา: กรมการปกครอง fanpage