คณะกรรมการหมู่บ้าน

จังหวัดยโสธร จัดงานมอบรางวัลฯ ในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน

จังหวัดยโสธรได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แก่ บ้านยางน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องปประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3 หลังใหม่ โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการมอบ