คณะกรรมการหมู่บ้าน

9 มีนาคม จ.ตรัง จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเนื่องใน “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี พ.ศ. 2564
2. กิจกรรมอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้ผู้เข้าร่วมงานทราบ
3. การจัดแสดงนิทรรศการ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้านให้สาธารณชนได้รับทราบ
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19 ) อย่างเคร่งครัด