คณะกรรมการหมู่บ้าน

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานมอบรางวัลฯ ประจำปี 2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านสระ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี