คณะกรรมการหมู่บ้าน

ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย
1. การอ่านสาร ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ อธิบดีกรมการปกครอง
2. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี2565
3. การประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม เพื่อแจ้งข้อราชการที่สำคัญของส่วนราชการ
4. จัดแสดงผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในรอบปีที่ผ่านมา