คณะกรรมการหมู่บ้าน

นราธิวาส จัดพิธีมอบโล่ห์รางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เปิดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park Narathiwat) ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส โดยมีการอ่านสารนายกรัฐมนตรี, สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, สารปลัดกระทรวงมหาดไทย และสารอธิบดีกรมการปกครอง โดยมีนายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส, หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย, นายอำเภอ ทุกอำเภอ และผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง ๑๓ อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

พิธีมอบโล่ห์รางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้มอบรางวัล ดังนี้
๑. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ได้แก่
๑.๑ บ้านสันติ หมู่ที่ ๗ ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน
๒.รางวัลประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่
๒.๑ บ้านศาลาลูกไก่ หมู่ที่ ๖ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ
๒.๒ บ้านตือมายู หมู่ที่ ๑ ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง