คณะกรรมการหมู่บ้าน

นครสวรรค์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 501 (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านวัด หมู่ที่ 7 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์
พร้อมทั้ง นายอำเภอทุกอำเภอเป็นประธานในการพิธีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมอำเภอ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.อ่านสารนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2565
2.มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปี 2564
3.จัดแสดงนิทรรศการผลงานคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
4.บรรยายบทบาทและความสำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้าน รวมทั้งแจ้งนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน