คณะกรรมการหมู่บ้าน

จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565

จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้มอบโล่รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ให้แก่นายสว่าง บุญมาลัย ประธานกรรมการหมู่บ้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนตอง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน