คณะกรรมการหมู่บ้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย แก่บ้านห้วยป่าน หมู่ที่ 9 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 อ่านสารวัน กม.และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี2565 พร้อมส่วนราชการจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย