คณะกรรมการหมู่บ้าน

จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ2565

จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ2565 โดยมีการอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2565 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน