คณะกรรมการหมู่บ้าน

จันทบุรี มอบรางวัล ‘แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง’ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุึรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ ประกาศเกี่ยรติคุณ่ของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดีทอง ประจำปี 2565 ในวีนประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุม4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี และอำเภอทั้ง 10 อำเภอ ร่วมจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านสารนายกรัฐมนตรี สารรัฐมนตรีว่าการกระทราวงมหาดไทย สารปลัดกระทรวงมหาดไทย และสารอธิบดีกรมการปกครอง เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ 2565ในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านของแต่ละอำเภอ