คณะกรรมการหมู่บ้าน

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ บ้านหน้าไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร
  • รางวัลชนะเลิศ กลุ่มที่ 2 ได้แก่ บ้านขนอนหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน