คณะกรรมการหมู่บ้าน

จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแก่หมู่บ้านดีเด่นระดับภาค และ รับมอบโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันนี้(9 มี.ค.64) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ อัญเชิญถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานเพื่อให้ผู้แทนหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หรือ หมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี 2563 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษมีหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค ได้แก่หมู่บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายอิศรา ราษฎร์เจริญ ผู้ใหญ่บ้านในฐานะประธานคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้รับมอบถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและ นายวิเชียร โพธิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะรองประธานคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้รับรางวัลโล่เกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ คณะกรรมการหมู่บ้านเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้อ่านสารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส ” วันคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. ” ประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและเป็นกลไกหลักในระดับพื้นที่ สู่การขับเคลื่อนแผนงานโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่พี่น้องประชาชน อีกทั้งต่างมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ทำงานด้วยจิตสาธารณะ เพื่อการเข้าถึงและเข้าใจบริบทของการพัฒนาหมู่บ้าน ที่สำคัญ ต่างได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการบูรณาการการทำงานและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมั่นคงให้แก่ทุกหมู่บ้านตลอดมา จึงเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าแก่หมู่บ้านชุมชนและประเทศชาติร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป