30 มีนาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่หมู่บ้านที่ดีรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานนพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แก่หมู่บ้านที่ดีรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ2565

จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ2565 โดยมีการอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2565 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน

จังหวัดกระบี่ ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ประจำปี 2565

จังหวัดกระบี่ ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จังหวัดกระบี่ เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเขาพนมเบญจา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมี นายสกุล ดำรงเกียรติกุล ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ

จ.นครนายก มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประจำปี 2565

วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ของปลัดกระทรวงมหาดไทย และอ่านสาร วันกม. เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายวิชัย บุญมี ปลัดจังหวัดนครนายก นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก(หลังใหม่) จังหวัดนครนายก

จ.ตาก จัดกิจกรรมโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอเมืองตาก พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกอส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย

9 มีนาคม จ.ตรัง จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเนื่องใน “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีกิจกรรม ดังนี้

จ.ชุมพร จัดงานมอบรางวัล “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ นายอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดชุมพร เป็นประธานจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีการอ่านสารของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครอง การมอบเกียรติคุณ โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ระดับตำบล/อำเภอและจังหวัด พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ บทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน  

9 มีนาฯ จ.ชัยนาท มอบรางวัล โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอดิศร​ เกิดโต นายอำเภอหันคา เป็นประธานจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีการอ่านสารของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครอง การมอบเกียรติคุณ โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ระดับตำบล/อำเภอและจังหวัด พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ บทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน  

จันทบุรี มอบรางวัล ‘แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง’ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุึรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ ประกาศเกี่ยรติคุณ่ของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดีทอง ประจำปี 2565 ในวีนประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุม4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี และอำเภอทั้ง 10 อำเภอ ร่วมจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านสารนายกรัฐมนตรี สารรัฐมนตรีว่าการกระทราวงมหาดไทย สารปลัดกระทรวงมหาดไทย และสารอธิบดีกรมการปกครอง เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ 2565ในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านของแต่ละอำเภอ