คณะกรรมการหมู่บ้าน

กรมการปกครองขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

กรมการปกครองขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ (one plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่

นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ (one plan)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กล่าวรายงาน

โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ปลัดอำเภอและกรรมการหมู่บ้าน ในองค์ความรู้ทางด้านการวางแผน เทคนิคทางการบริหาร การเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนในระดับพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ และสร้างความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง พร้อมทั้งนำหลัก “บวร” เป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ต่อไป

ที่มา:กรมการปกครอง fanpage