โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น)

หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2563   Content 1: หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2563   กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 และสานต่อโครงการดังกล่าวในปี 2564 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ โดยการดำเนินการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค สามารถดูรายชื่อของหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2563 ได้ที่ www.คณะกรรมการหมู่บ้าน.com/best-village-2563/   Content 2: หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”   กรมการปกครองมีนโยบายการสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ โดยดำเนินการส่งเสริมให้หมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญดังต่อไปนี้   การพัฒนาด้านคน สังคม และเศรษฐกิจ […]

รากฐานแผ่นดิน เพลงวันคณะกรรมการหมู่บ้าน

  รากฐานแผ่นดิน (คณะกรรมการหมู่บ้าน)เนื้อร้อง/ทำนอง: วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพเรียบเรียง: นันทพงศ์ ทศพรผู้ขับร้อง: วัฒนา ชลสงคราม คณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานหมู่บ้าน รากฐานแผ่นดินพัฒนา ก้าวหน้าทั่วถิ่น เข้มแข็ง พร้อมเป็นกำลังสำคัญคณะกรรมการหมู่บ้าน ทุ่มเท มั่นคงและสร้างสรรค์หลอมรวมใจ เข้าไว้ด้วยกัน เป็นรากฐาน เพื่อประเทศไทย เรื่องหนึ่งที่เราภูมิใจ คือการได้รับใช้ประชาชนทำงานด้วยความอดทน เหมือนทุกคน เป็นครอบครัวเดียวกันเยี่ยมเยียนพบปะพูดจา เจอหน้าก็ทักทายผูกพันไว้ใจ เปิดใจหากัน มีปัญหา จะได้ช่วยบรรเทา เข้าถึงทุกๆปัญหา เดินหน้าร่วมแรงแก้ไขประสานงานผู้ใหญ่บ้านฉับไว ไว้ใจได้ เรื่องบริหารจัดการเคียงคู่ระบอบการปกครอง ส่งเสริมเพื่อแผ่รากฐานจริงจัง จริงใจสืบสาน ให้บ้านเราเข้มแข็งและยั่งยืน รับฟังเพลง รากฐานแผ่นดิน (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ได้ที่https://open.spotify.com/episode/0EuaWKxV5oq8t9rCvrhCHbhttps://soundcloud.com/thepeoplecoofficial/2563a?in=thepeoplecoofficial/sets/6f3hjfjtadww

อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี จัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานเปิดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี พ.ศ.2564 ที่ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอตระการพืชผลร่วมงาน  ซึ่งมีการจัดกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ การอ่านสารผู้บังคับบัญชา เนื่องในวัน กม. ประกอบด้วย สารจาก พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สารจากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สารจากนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และสารจากนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง การจัดนิทรรศการผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละตำบล/หมู่บ้านในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 300 คน  ที่มา : สวท.อุบลราชธานี

อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอย่านตาขาว ประจำเดือนมีนาคม 2564 พร้อมอ่านสาส์นวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปี 2564

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายปิติพัฒน์ นวลเปียน รักษาราชการแทน นายอำเภอย่านตาขาว เป็นประธานการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอย่านตาขาว  ประจำเดือนมีนาคม  2564  โดยประธานได้อ่านสาส์นวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปี 2564 และประดับเครื่องหมายอินธนูและมอบหนังสือสำคัญให้แก่นายอดิศักดิ์ ทิพย์กล่อม กำนันตำบลหนองบ่อ และนายถาวร ทักษ์แก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกระบือ  ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากระษัตริย์เป็นประมุข และได้เน้นถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศาลาประชาคมอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  ทั้งนี้  คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือเป็นกลไกของหมู่บ้านที่ใกล้ชิดประชาชน รู้ และเข้าถึงข้อมูล สภาพพื้นที่ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านดีที่สุด คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2486 ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่เสนอข้อแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับภารกิจที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่   ต่อมาเพื่อให้การบริหารจัดการในหมู่บ้านสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคม กระทรวงมหาดไทย จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้มีโครงสร้างที่เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากกลุ่ม/องค์กรในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมและกำหนดให้มีหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจกรรมอันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านและทำหน้าที่บูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านให้มีเอกภาพ หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง ก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน คำตอบอยู่หมู่บ้าน ผลงานอยู่ที่ประชาชน พัฒนาคน พัฒนางาน […]

กรมการปกครอง เพิ่มศักยภาพ “คณะกรรมการหมู่บ้าน” จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ One Plan รุ่นที่ ๓

กรมการปกครอง เพิ่มศักยภาพ “คณะกรรมการหมู่บ้าน” จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ One Plan รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม ) ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ (One Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี นายศักรินทร์ ศรีสมวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการบริหารงานท้องที่ กล่าวรายงาน กรมการปกครอง จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ โดยถือเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล รวมทั้งได้ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำกลับไปต่อยอดไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาหมู่บ้าน บนพื้นฐานการวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกมิติของกระบวนการพัฒนา ที่มา: กรมการปกครอง fanpage

กรมการปกครองขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

กรมการปกครองขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ (one plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ (one plan)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ปลัดอำเภอและกรรมการหมู่บ้าน ในองค์ความรู้ทางด้านการวางแผน เทคนิคทางการบริหาร การเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนในระดับพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ และสร้างความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง พร้อมทั้งนำหลัก “บวร” เป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ต่อไป ที่มา:กรมการปกครอง fanpage