หมู่บ้านเข้มแข็ง ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๓

หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ภาคเหนือ รางวัลชนะเลิศ บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ภาคกลาง รางวัลชนะเลิศบ้านหนองอ้อล่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ภาคใต้ รางวัลชนะเลิศบ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศ บ้านเทนมีย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ Previous Next กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕’๖๓ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ โดยการดำเนินการดังกล่าว แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ […]

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น)

หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2563   Content 1: หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2563   กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 และสานต่อโครงการดังกล่าวในปี 2564 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ โดยการดำเนินการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค สามารถดูรายชื่อของหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2563 ได้ที่ www.คณะกรรมการหมู่บ้าน.com/best-village-2563/   Content 2: หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”   กรมการปกครองมีนโยบายการสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ โดยดำเนินการส่งเสริมให้หมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญดังต่อไปนี้   การพัฒนาด้านคน สังคม และเศรษฐกิจ […]

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยในปีนี้กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ โดยการดำเนินการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค  โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ – รางวัลชนะเลิศ บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านวังร่อง หมู่ที่ ๕ […]

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยในปีนี้กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ โดยการดำเนินการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค    โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ – รางวัลชนะเลิศ บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านวังร่อง หมู่ที่ […]

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยในปีนี้กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ โดยการดำเนินการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค  โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ – รางวัลชนะเลิศ บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านวังร่อง หมู่ที่ ๕ […]

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยในปีนี้กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ โดยการดำเนินการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค    โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค ได้แก่   ภาคเหนือ – รางวัลชนะเลิศ บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านวังร่อง […]

จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยในปีนี้กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ โดยการดำเนินการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค  โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค ได้แก่   ภาคเหนือ – รางวัลชนะเลิศ บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านวังร่อง […]

จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยในปีนี้กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ โดยการดำเนินการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ – รางวัลชนะเลิศ บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านวังร่อง หมู่ที่ […]

จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยในปีนี้กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ โดยการดำเนินการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ – รางวัลชนะเลิศ บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านวังร่อง หมู่ที่ […]

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยในปีนี้กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ โดยการดำเนินการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ – รางวัลชนะเลิศ บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านวังร่อง หมู่ที่ […]

จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยในปีนี้กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ โดยการดำเนินการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ – รางวัลชนะเลิศ บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านวังร่อง หมู่ที่ […]

จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยในปีนี้กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ โดยการดำเนินการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ – รางวัลชนะเลิศ บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านวังร่อง หมู่ที่ […]

จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยในปีนี้กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ โดยการดำเนินการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ – รางวัลชนะเลิศ บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านวังร่อง หมู่ที่ […]

จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยในปีนี้กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ โดยการดำเนินการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ – รางวัลชนะเลิศ บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านวังร่อง หมู่ที่ […]

จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยในปีนี้กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ โดยการดำเนินการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ – รางวัลชนะเลิศ บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านวังร่อง หมู่ที่ […]

รากฐานแผ่นดิน เพลงวันคณะกรรมการหมู่บ้าน

  รากฐานแผ่นดิน (คณะกรรมการหมู่บ้าน)เนื้อร้อง/ทำนอง: วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพเรียบเรียง: นันทพงศ์ ทศพรผู้ขับร้อง: วัฒนา ชลสงคราม คณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานหมู่บ้าน รากฐานแผ่นดินพัฒนา ก้าวหน้าทั่วถิ่น เข้มแข็ง พร้อมเป็นกำลังสำคัญคณะกรรมการหมู่บ้าน ทุ่มเท มั่นคงและสร้างสรรค์หลอมรวมใจ เข้าไว้ด้วยกัน เป็นรากฐาน เพื่อประเทศไทย เรื่องหนึ่งที่เราภูมิใจ คือการได้รับใช้ประชาชนทำงานด้วยความอดทน เหมือนทุกคน เป็นครอบครัวเดียวกันเยี่ยมเยียนพบปะพูดจา เจอหน้าก็ทักทายผูกพันไว้ใจ เปิดใจหากัน มีปัญหา จะได้ช่วยบรรเทา เข้าถึงทุกๆปัญหา เดินหน้าร่วมแรงแก้ไขประสานงานผู้ใหญ่บ้านฉับไว ไว้ใจได้ เรื่องบริหารจัดการเคียงคู่ระบอบการปกครอง ส่งเสริมเพื่อแผ่รากฐานจริงจัง จริงใจสืบสาน ให้บ้านเราเข้มแข็งและยั่งยืน รับฟังเพลง รากฐานแผ่นดิน (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ได้ที่https://open.spotify.com/episode/0EuaWKxV5oq8t9rCvrhCHbhttps://soundcloud.com/thepeoplecoofficial/2563a?in=thepeoplecoofficial/sets/6f3hjfjtadww

จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแก่หมู่บ้านดีเด่นระดับภาค และ รับมอบโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันนี้(9 มี.ค.64) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ อัญเชิญถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานเพื่อให้ผู้แทนหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หรือ หมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี 2563 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษมีหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค ได้แก่หมู่บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายอิศรา ราษฎร์เจริญ ผู้ใหญ่บ้านในฐานะประธานคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้รับมอบถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและ นายวิเชียร โพธิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะรองประธานคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้รับรางวัลโล่เกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ คณะกรรมการหมู่บ้านเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้อ่านสารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส ” วันคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. ” ประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและเป็นกลไกหลักในระดับพื้นที่ สู่การขับเคลื่อนแผนงานโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่พี่น้องประชาชน อีกทั้งต่างมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ทำงานด้วยจิตสาธารณะ เพื่อการเข้าถึงและเข้าใจบริบทของการพัฒนาหมู่บ้าน ที่สำคัญ ต่างได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการบูรณาการการทำงานและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมั่นคงให้แก่ทุกหมู่บ้านตลอดมา จึงเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าแก่หมู่บ้านชุมชนและประเทศชาติร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มาและความสำคัญของวันคณะกรรมการหมู่บ้าน

คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ โดยถือกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ และในปี ๒๕๕๑ กระทรวงมหาดไทยได้ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) แล้วประกาศกำหนดให้วันที่ ๙ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ บทบาท อำนาจ หน้าที่และผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้านให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย โดยการสร้างหมู่บ้านที่เข้มแข็งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงและเป็นพลังที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยหากพิจารณาจากหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้ดีแล้วนั้น จะเห็นว่า กฎหมายกำหนดให้ กม. ทำหน้าที่เสมือนเป็น “คณะรัฐมนตรีของหมู่บ้าน” ที่คอยทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนโดยมีพื้นที่ดำเนินการในหมู่บ้าน ดังนั้นหากทุกภาคส่วนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และร่วมกันพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้เข้มแข็งแล้วนั้น การขับเคลื่อนทุกภารกิจในหมู่บ้านจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสมกับคำขวัญที่ว่า “ประเทศต้องมีรัฐบาล หมู่บ้านต้องมี กม.”

แผนพัฒนาหมู่บ้าน

เดิมการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนในระดับหมู่บ้านนั้นอาจกล่าวได้ว่า ภาครัฐจะเป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการทั้งหมด ส่วนประชาชนในระดับหมู่บ้านซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศและเป็นผู้ที่ประสบปัญหาจะมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมน้อยมาก แต่เมื่อมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗๘ (๒) กำหนดให้รัฐต้องจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ แและความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศและสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณ เพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/ ๑ กำหนดให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด นับจากปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา จังหวัดสามารถขอจัดตั้งงบประมาณเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดได้ โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ครอบคลุมทุกมิติและแผนของจังหวัดจะต้อง มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาล และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งความต้องการและศักยภาพของประชาชน ความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด ประสานและสร้างการมีส่วนร่วม พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดความเห็นพ้องต้องกันในยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และร่วมรับผิดชอบต่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ บูรณาการตั้งแต่กระบวนการวางแผน กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ การบริหารตามแผนและยุทธศาสตร์ รวมไปถึงการบูรณาการระหว่างแผ่นงานและแผนงบประมาณ การบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาครัฐกับภาคธุรกิจเอกชน การที่จังหวัดจะทราบข้อมูลปัญหา ความต้องการและศักยภาพของประชาชนภายในจังหวัดได้ก็ต้องอาศัยกลไกในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นผู้สะท้อนข้อมูลดังกล่าวให้จังหวัดในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ ดังนั้น ก่อนจะได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการที่เป็นปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านก็จะต้องมีการสำรวจข้อมูลของตนเอง ครัวเรือน และหมู่บ้านก่อน เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด แล้วก็จะต้อง นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญของปัญหาแล้วทำเป็น […]

สิ่งที่ กม. ต้องปฏิบัติ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้แบ่ง กม. ออกเป็นคณะทำงานด้านต่างๆ แล้ว ก่อนที่คณะทำงานแต่ละด้านจะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายก็จะต้องมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงานในแต่ละเรื่องว่าควรจะเป็นอย่างไรเพื่อระดมสมองและหาทางออกร่วมกันก่อนที่จะลงมือทำงาน กล่าวคือต้อง “ร่วมกันคิด แล้วแยกกันทำ” โดยแต่ละตำแหน่งควรแสดงบทบาท ดังนี้ ผู้ใหญ่บ้าน (ประธาน กม. หรือนายกรัฐมนตรีของหมู่บ้าน) เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ กม. ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ประชุม กม. สม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ  ๑ ครั้ง เพื่อแจ้งข้อราชการและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน มอบหมายงาน กระจายความรับผิดชอบ ให้คณะทำงานแต่ละด้านตามความรู้ ความสามารถ สิ่งสำคัญต้องเน้นการทำงานเป็นทีม สร้างเครือข่ายและแสวงหาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ติดตามผลงานตามที่ได้มอบหมายว่าเป็นอย่างไร ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมส่วนใดหรือไม่ ประเมินผลงานตามที่ได้มอบหมายว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงไร สมควรจะมอบหมายงานนั้นๆ ให้ทำต่อหรือไม่ ถ้าไม่ ควรสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ให้เหมาะสม ปฏิบัติตนเป็นผู้ประสานงานที่ดี   กรรมการหมู่บ้าน (คณะรัฐมนตรีของหมู่บ้าน) ศึกษาทำความเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของ กม. ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม กม. อย่างสม่ำเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหากมีปัญหาอุปสรรค ต้องแจ้งประธาน กม. […]

คณะทำงานทั้ง ๗ ด้านของคณะกรรมการหมู่บ้าน

นอกจาก กม. จะมีหน้าที่ตามกฎหมาย (มาตรา ๒๘ ตรี แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๑ ๑] พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้ง ๖ ข้อ ข้างต้นแล้ว ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังกำหนดให้ กม. แบ่งออกเป็นคณะทำงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ดังนี้ ๑. ด้านอำนวยการ มีหน้าที่ ดังนี้ งานธุรการ การจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของหมู่บ้าน การจัดประชุม เช่น การประชุม กม. การประชุมหมู่บ้านฯ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของหมู่บ้าน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารสร้างความเข้าใจกับประชาชน การประสานงานและติดตามการทำงานของคณะทำงานด้านต่างๆ ทั้ง ๗ คณะ การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานในรอบปีว่ามีผลงานในเรื่องใดบ้าง งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ๒. ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย มีหน้าที่ ดังนี้ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย […]

โครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้าน

กฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. เป็นผู้เสนอแนะและให้คำปรึกษาผู้ใหญ่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่ จึงถือได้ว่า กม. เกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยเริ่มแรกกฎหมายกำหนดให้ กม. ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้เสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน กม. โดยยึดหลัก “การบูรณาการคน และบูรณาการงานในหมู่บ้าน” โครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่ง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธาน กม. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาในหมู่บ้าน (ส.อบต. สท. สจ.) ผู้นำ หรือผู้แทนกลุ่มองค์กร ในหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านโดยการเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประชาชนในหมู่บ้านเลือก หมู่บ้านละอย่างน้อย ๒ คน แต่ไม่เกิน […]

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมหมู่บ้าน

นอกจากในหมู่บ้านจะมีผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่คอยทำหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. เป็นผู้เสนอแนะและให้คำปรึกษาผู้ใหญ่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือเป็นกลไกของหมู่บ้านที่ใกล้ชิดประชาชน รู้และเข้าถึงข้อมูล สภาพพื้นที่ปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านดีที่สุด โดยมีโครงสร้างและอำนาจหน้าที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม และครอบคลุมการทำงานในทุกมิติของหมู่บ้าน เสมือนเป็น “คณะรัฐมนตรีประจำหมู่บ้าน” คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือที่นายอำเภอมอบหมายหรือผู้ใหญ่บ้านร้องขอ รวมทั้งเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและบริหารจัดการกิจกรรมที่ดำเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วน บทบาทและหน้าที่ของ กม. นั้นตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเน้นให้ “ทำงานเป็นทีม” โดยให้ กม. เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีอยู่มากมาย ดังนี้ ๑. การช่วยเหลือ แนะนำ และให้คำปรึกษาผู้ใหญ่บ้าน การให้ความช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ทั้งการอำนวยความเป็นธรรม การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งการเป็นผู้ช่วยนายอำเภอของผู้ใหญ่บ้าน ๒. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้มีระเบียบ หรือกฎหมาย ให้อำนาจไว้ เช่น การประนีประนอม ข้อพิพาทในหมู่บ้าน เป็นต้น ๓. การทำงานตามที่นายอำเภอมอบหมาย กรณีที่นายอำเภออาจมีภารกิจหรือมีความจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก กม. จึงจะทำให้การทำงานนั้นประสบความสำเร็จนายอำเภอก็จะมอบหมายให้ กม. […]

จ.พังงา บ้านนากลาง หมู่ 9 อ.ตะกั่วทุ่ง ชนะเลิศหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมอันเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานไว้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรางวัลชนะเลิศระดับภาคเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ได้แก่ บ้านนากลาง หมู่ที่ 9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง รางวัลชนะเลิศระดับเขตรับโล่รางวัลเกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้แก่ บ้านนากลาง หมู่ที่ 9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดรับโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย จากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้แก่ บ้านนากลาง หมู่ที่ 9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านทุ่งละออง หมู่ที่ 4 ต.บางวัน อ.คุระบุรี และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้อ่านสารจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา […]

ผู้ว่าฯนราธิวาส มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานฯของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านตะปัง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และมอบโล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564

วันนี้ 9 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 13 อำเภอ ร่วมกิจกรรมฯ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า คณะกรรมการหมู่บ้านมีบทบาทที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา พัฒนาหมู่บ้าน และสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน รวมถึงเป็นกลไกหลักในการแบ่งเบาภาระงานของทางราชการ และขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่ประชาชน เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด จังหวัดนราธิวาส ในฐานะราชการส่วนภูมิภาค รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการทำงานแก่คณะกรรมการทุกท่าน ที่ทรงเสียสละ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ด้วยจิตสาธารณะ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้อ่านสาสน์ของปลัดกระทรวงมหาดไทย ,สาสน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสาสน์ของนายกรัฐมนตรี ในครั้งนี้ด้วย สำหรับคณะกรรมการและผู้แทนหมู่บ้านที่ได้รับมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานฯของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นายวีรพันธ์ แก้วคง ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านตะปัง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส และนายวัฒนา จินดาเพชร ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดสุรินทร์มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ” ประจำปี 2564 โดยบ้านเทนมีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับภาค ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” หรือหมู่บ้านอยู่เย็น ประจำปี 2563 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต ได้รับโล่เกียรติยศของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย      ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้อ่านสารจากนายกรัฐมนตรีที่ส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังคณะกรรมการหมู่บ้านที่ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญก้าวหน้าตลอดมา และได้กล่าวแสดงความยินดีกับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดความเข้มแข็ง และทำงานด้วยจิตสาธารณะ เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของรัฐให้ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน และขอให้คณะกรรมการหมู่บ้านรักษามาตรฐาน สืบสานการพัฒนาหมู่บ้าน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อเป็นแบบอย่างแก่หมู่บ้านอื่นๆ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมและประเทศชาติให้มีความยั่งยืนสืบไป จังหวัดสุรินทร์มีหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง […]

อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี จัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2564

นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานเปิดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี พ.ศ.2564 ที่ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอตระการพืชผลร่วมงาน  ซึ่งมีการจัดกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ การอ่านสารผู้บังคับบัญชา เนื่องในวัน กม. ประกอบด้วย สารจาก พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สารจากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สารจากนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และสารจากนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง การจัดนิทรรศการผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละตำบล/หมู่บ้านในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 300 คน  ที่มา : สวท.อุบลราชธานี

อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอย่านตาขาว ประจำเดือนมีนาคม 2564 พร้อมอ่านสาส์นวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปี 2564

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายปิติพัฒน์ นวลเปียน รักษาราชการแทน นายอำเภอย่านตาขาว เป็นประธานการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอย่านตาขาว  ประจำเดือนมีนาคม  2564  โดยประธานได้อ่านสาส์นวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปี 2564 และประดับเครื่องหมายอินธนูและมอบหนังสือสำคัญให้แก่นายอดิศักดิ์ ทิพย์กล่อม กำนันตำบลหนองบ่อ และนายถาวร ทักษ์แก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกระบือ  ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากระษัตริย์เป็นประมุข และได้เน้นถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศาลาประชาคมอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  ทั้งนี้  คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือเป็นกลไกของหมู่บ้านที่ใกล้ชิดประชาชน รู้ และเข้าถึงข้อมูล สภาพพื้นที่ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านดีที่สุด คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2486 ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่เสนอข้อแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับภารกิจที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่   ต่อมาเพื่อให้การบริหารจัดการในหมู่บ้านสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคม กระทรวงมหาดไทย จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้มีโครงสร้างที่เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากกลุ่ม/องค์กรในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมและกำหนดให้มีหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจกรรมอันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านและทำหน้าที่บูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านให้มีเอกภาพ หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง ก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน คำตอบอยู่หมู่บ้าน ผลงานอยู่ที่ประชาชน พัฒนาคน พัฒนางาน […]

กรมการปกครอง เพิ่มศักยภาพ “คณะกรรมการหมู่บ้าน” จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ One Plan รุ่นที่ ๓

กรมการปกครอง เพิ่มศักยภาพ “คณะกรรมการหมู่บ้าน” จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ One Plan รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม ) ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ (One Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี นายศักรินทร์ ศรีสมวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการบริหารงานท้องที่ กล่าวรายงาน กรมการปกครอง จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ โดยถือเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล รวมทั้งได้ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำกลับไปต่อยอดไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาหมู่บ้าน บนพื้นฐานการวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกมิติของกระบวนการพัฒนา ที่มา: กรมการปกครอง fanpage

กิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.) ประจำปี 2564 จังหวัดจังหวัดพะเยา

กิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.) ประจำปี 2564 และพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.) ประจำปี 2564 และพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่รางวัลเกียรติคุณของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และโล่เกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประจำปี 2563 ในระดับภาค ระดับเขต และระดับจังหวัด ดังนี้1. บ้านฝั่งแวน หมู่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ระดับเขต และระดับจังหวัด2. บ้านแม่วังช้าง หมู่ 1 ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด3. บ้านแม่กาหัวทุ่ง หมู่ 12 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ […]

กิจกรรม

กิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน ก. ข่าวสารความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือเป็นกลไกของหมู่บ้านที่ใกล้ชิดประชาชน รู้ และเข้าถึงข้อมูล สภาพพื้นที่ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านดีที่สุด คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2486 End of content No more articles to load กิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน ข. ข่าวสารความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือเป็นกลไกของหมู่บ้านที่ใกล้ชิดประชาชน รู้ และเข้าถึงข้อมูล สภาพพื้นที่ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านดีที่สุด คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2486 กิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน ค. ข่าวสารความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือเป็นกลไกของหมู่บ้านที่ใกล้ชิดประชาชน รู้ และเข้าถึงข้อมูล สภาพพื้นที่ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านดีที่สุด […]

ทำเนียบหมู่บ้านเข้มแข็ง

หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) Previous Next กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๔  ได้แก่   ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำแพงเพชร บ้านคลองแตงโม หมู่ที่ 20 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร เชียงใหม่ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด บ้านหนองครก หมู่ที่ 10 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว เชียงราย บ้านขุนลาว หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า บ้านป่าแหย่ง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยสัก […]

ข่าวสาร

กรมการปกครองขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กรมการปกครองขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ (one plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการจัดทำแผนพัฒ … End of content No more articles to load ข่าวสารความเคลื่อนไหว ๒ ข่าวสารความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือเป็นกลไกของหมู่บ้านที่ใกล้ชิดประชาชน รู้ และเข้าถึงข้อมูล สภาพพื้นที่ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านดีที่สุด คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2486 … ข่าวสารความเคลื่อนไหว ๓ […]

ความเป็นมา

ที่มาและความสำคัญของวันคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ โดยถือกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ และในปี ๒๕๕๑ กระทรวงมหาดไทยได้ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) แล้วประกาศกำหนดให้วันที่ ๙ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ บทบาท อำนาจ หน้าที่และผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้านให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย โดยการสร้างหมู่บ้านที่เข้มแข็งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงและเป็นพลังที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยหากพิจารณาจากหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้ดีแล้วนั้น จะเห็นว่า กฎหมายกำหนดให้ กม. ทำหน้าที่เสมือนเป็น “คณะรัฐมนตรีของหมู่บ้าน” ที่คอยทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนโดยมีพื้นที่ดำเนินการในหมู่บ้าน ดังนั้นหากทุกภาคส่วนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และร่วมกันพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้เข้มแข็งแล้วนั้น การขับเคลื่อนทุกภารกิจในหมู่บ้านจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสมกับคำขวัญที่ว่า “ประเทศต้องมีรัฐบาล หมู่บ้านต้องมี กม.” บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมหมู่บ้าน นอกจากในหมู่บ้านจะมีผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่คอยทำหน้าที่ “บำบัดทุกข์ […]

หน้าหลัก

ที่มาและความสำคัญของวันคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ โดยถือกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ และในปี ๒๕๕๑ กระทรวงมหาดไทยได้ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) แล้วประกาศกำหนดให้วันที่ ๙ มีนาคม… แผนพัฒนาหมู่บ้านเดิมการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนในระดับหมู่บ้านนั้นอาจกล่าวได้ว่า ภาครัฐจะเป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการทั้งหมด ส่วนประชาชนในระดับหมู่บ้านซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศและเป็นผู้ที่ประสบปัญหาจะมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมน้อยมาก แต่เมื่อมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗๘ (๒) กำหนดให้รัฐต้องจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ แและความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศและสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณ เพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา… สิ่งที่ กม. ต้องปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้แบ่ง กม. ออกเป็นคณะทำงานด้านต่างๆ แล้ว ก่อนที่คณะทำงานแต่ละด้านจะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายก็จะต้องมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงานในแต่ละเรื่องว่าควรจะเป็นอย่างไรเพื่อระดมสมองและหาทางออกร่วมกันก่อนที่จะลงมือทำงาน กล่าวคือต้อง “ร่วมกันคิด แล้วแยกกันทำ” โดยแต่ละตำแหน่งควรแสดงบทบาท ดังนี้ ผู้ใหญ่บ้าน (ประธาน กม. หรือนายกรัฐมนตรีของหมู่บ้าน) เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) […]

กรมการปกครองขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

กรมการปกครองขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ (one plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ (one plan)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ปลัดอำเภอและกรรมการหมู่บ้าน ในองค์ความรู้ทางด้านการวางแผน เทคนิคทางการบริหาร การเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนในระดับพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ และสร้างความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง พร้อมทั้งนำหลัก “บวร” เป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ต่อไป ที่มา:กรมการปกครอง fanpage