ทำเนียบหมู่บ้านเข้มแข็ง ๒๕๖๕

หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) Previous Next กรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่น ๆ โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๕  ได้แก่  ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนะเลิศ บ้านผารังหมี หมู่ที่ ๓ ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก รองชนะเลิศอันดับ ๑ บ้านทาป่าสัก หมู่ที่ ๒ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รองชนะเลิศอันดับ ๒ บ้านเกศกาสร หมู่ที่ ๒ ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ชมเชย บ้านหนองฮ่าง หมู่ที่ ๔ […]

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ บ้านหน้าไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร รางวัลชนะเลิศ กลุ่มที่ 2 ได้แก่ บ้านขนอนหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน

จ.สมุทรสงครามฯ มอบรางวัลแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้ นายอนุกูล เรือนแก้ว ปลัดจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ซึ่งได้แก่ บ้านคลองสำโรงหมู่ที่ 4 ตำบลจอมปลวกอำเภอบางคนที ณ หอประชุมสมุทรธรรมคณี วัดกลางเหนือ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ปลัดจังหวัดได้ประดับอินธนูให้แก่ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการเลือกใหม่ อีกด้วย

จ.อุทัยธานี จัดกิจกรรม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด และตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ให้แก่ -บ้านทุ่งโพ หมู่ 8 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ -บ้านห้างนา หมู่ 1 ตำบลหนองแก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

จ.อุดรฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2564

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2564 ให้แก่ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1) บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน 2) บ้านแสงบูรพา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1) บ้านผัง 2 ใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ 2) […]

จ.อ่างทอง จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดอ่างทองได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ในวันประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างเป็นผู้แทนมอบโล่ ฯ จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ บ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ และในวันที่ 9 มีนาคม 2565 อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย อำเภอป่าโมก อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอโพธ์ทอง อำเภอแสวงหา และอำเภอสามโก้ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2565 ได้แก่ – จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 […]

หนองคาย จัดงานมอบรางวัลฯ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น)

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายมนต์สิทธิ์​ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมประจักษ์​ศิลปคม​ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  

จ.สุรินทร์ จัดงานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประจำปี 2564 ในระดับจังหวัด พร้อมอ่านสารฯ กล่าวแสดงความยินดีกับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และเยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้าน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานมอบรางวัลฯ ประจำปี 2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านสระ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) ชั้น 5 โดย นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี

จ.สระบุรี ดำเนินการมอบรางวัลฯ เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประจำปี 2564 ในระดับจังหวัด พร้อมอ่านสารฯ และมอบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี  

จ.สระแก้ว จัดงานมอบรางวัล ในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน 2565

จังหวัดสระแก้ว จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ในวันประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นผู้แทนมอบโล่ ฯ จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ บ้านตะลมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา

จ.สมุทรปราการ จัดงานมอบรางวัลฯ ในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565

จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 9 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด แก่ ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านคลองหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ sm

จังหวัดสตูล จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)

จังหวัดสตูล จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ในวันประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นผู้มอบโล่รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ให้แก่นายดลล๊ะ โดงกูล ประธานกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล  

จ.สกลนคร จัดงานมอบรางวัลฯ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จ.สกลนคร ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) ชั้น 4 จัดงานมอบรางวัลฯ ให้กับหมู่บ้านในจังหวัด โดยมีประธานในพิธี คือ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 270 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย แก่บ้านห้วยป่าน หมู่ที่ 9 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 อ่านสารวัน กม.และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี2565 พร้อมส่วนราชการจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565

จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้มอบโล่รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ให้แก่นายสว่าง บุญมาลัย ประธานกรรมการหมู่บ้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนตอง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ จ.ลำปาง

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยมี ท่านสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการมอบรางวัลดังกล่าว  

จ.ราชบุรี จัดงานมอบรางวัลฯ เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิธีมอบรางวัลให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 โดยได้มอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากปลัดกระทรวงมหาดไทยให้กับหมู่บ้านที่ได้การคัดเลือก จำนวน 10 หมู่บ้าน พร้อมอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2565 ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565 โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ท่านภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลดังกล่าว อีกทั้ง อำเภอทุกอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด ก็ได้จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565 ขึ้น โดยมีนายอำเภอเป็นประธานการจัดกิจกรรมฯ ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย การอ่านสารวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และการจัดนิทรรศการผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน

จังหวัดยโสธร จัดงานมอบรางวัลฯ ในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน

จังหวัดยโสธรได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แก่ บ้านยางน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องปประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3 หลังใหม่ โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการมอบ  

แม่ฮ่องสอน มอบรางวัลฯ ในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 9:30 น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย และประกาศเกียรติคุณของอธิบดีกรมการปกครอง ให้ กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และระดับอำเภอ โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี การมอบรางวัลหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี 2564 ณห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดภูเก็ต จัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา

จังหวัดภูเก็ต ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย และประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลในการประกวด หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด โล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย (1) บ้านนากก หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 2. รางวัลชนะเลิศ ระดับอำเภอ ประกาศเกียรติคุณ (1) บ้านบางโรง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (2) บ้านนากก หมู่ที่ 5 […]

จ.แพร่ จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565

จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมการจัดงานวัน กม. ในส่วนของอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ โดยมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมในพิธี ในพื้นที่ช่วงวันที่ 4 – 9 มีนาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอ โดยมีการอ่านสารวัน กม. จัดนิทรรศการวัน กม. , มอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับจังหวัด,ชนะเลิศระดับอำเภอ รองชนะเลิศระดับอำเภอ และชนะเลิศระดับตำบล , ให้ความรู้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน , จิตอาสา กม. , บำเพ็ญประโยชน์ , จำหน่ายสินค้า ในพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

เพชรบูรณ์ มอบรางวัล “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2565

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แก่ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ในระดับจังหวัด ซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ได้แก่ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสมศักดิ์ คณาคำ ปลัดจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการฯของหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

จ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ว่าฯ พิษณุโลก มอบโล่ห์รางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น)

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2565

ปัตตานี มอบรางวัล “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น)

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพญาตานี อาคาร2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี xy99ko

นครศรีธรรมราช มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้าน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น)

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้าน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด

28 มีนาคม จ.นครปฐม มอบรางวัล “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ บ้านวัดใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  

30 มีนาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่หมู่บ้านที่ดีรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานนพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แก่หมู่บ้านที่ดีรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ2565

จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ2565 โดยมีการอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2565 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน

จังหวัดกระบี่ ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ประจำปี 2565

จังหวัดกระบี่ ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จังหวัดกระบี่ เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเขาพนมเบญจา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมี นายสกุล ดำรงเกียรติกุล ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ

พะเยา มอบรางวัลโครงการการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ บ้านภูเงิน หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และ บ้านสร้อยศรีพัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ตามโครงการการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปี 2564 ในวันประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ในวันประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดพังงา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)

จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. โดยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ณ หอประชุมอำเภอตะกั่วทุ่ง ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ปราจีนฯ จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565

วันที่ 2 – 9 มีนาคม จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดให้มีกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565 ดังนี้ 1.พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านไผ่ดำ ม.6 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนชิตใจชื่น อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 2.อำเภอทุกอำเภอจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านทุกตำบล รวบรวมผลงานในปีที่ผ่านมา จัดทำบอร์ดนิทรรศการ รวมถึงการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งนายอำเภอเป็นประธานและมีการการอ่านสารวันคณะกรรมการหมู่บ้าน

9 มีนาคม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) พัทลุงมอบโล่รางวัล “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

9 มีนาคม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ว่าที่นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเนื่องในโอกาส “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศาลประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง โดยมีกิจกรรมอ่านสารของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ในระดับจังหวัด โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ บ้านห้วยครก ม.4 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 บ้านตำนานใหญ่ ม.11 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง รางวัลชมเชย บ้านทุ่งแซะ ม.5 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 บ้านโหนดหมู่ ม.9 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน

ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 1. การอ่านสาร ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ อธิบดีกรมการปกครอง 2. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี2565 3. การประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม เพื่อแจ้งข้อราชการที่สำคัญของส่วนราชการ 4. จัดแสดงผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในรอบปีที่ผ่านมา

บึงกาฬ มอบโล่และประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายนพดล จอมเพชร ปลัดจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้แทนในพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยได้มอบรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ให้แก่หมู่บ้านดอนเสียดเหนือ หมู่ 11 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และมอบประกาศเกียรติคุณ ของอธิบดีกรมการปกครองให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ และระดับตำบลในพื้นที่อำเภอเซกา

จ.น่าน จัดงานมอบรางวัลแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปี 2565

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น ๖ ศากลางจังหวัดน่าน โดยอ่านสารของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด รางวัลชมเชยระดับจังหวัด และรางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศระดับอำเภอ มีประธานคณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลทุกอำเภอเข้ารับรางวัล และบรรยายบทบาทและความสำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้านรวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๕ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๖๐ คน

นราธิวาส จัดพิธีมอบโล่ห์รางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เปิดกิจกรรมเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park Narathiwat) ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส โดยมีการอ่านสารนายกรัฐมนตรี, สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, สารปลัดกระทรวงมหาดไทย และสารอธิบดีกรมการปกครอง โดยมีนายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส, หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย, นายอำเภอ ทุกอำเภอ และผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง ๑๓ อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

นครสวรรค์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 501 (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

25 ก.พ. โคราชมอบรางวัล แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)

จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ในวันประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอน 21 นครราชสีมาโดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนมอบโล่ ฯ จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ 1.บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย 2.บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย

จ.นครนายก มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประจำปี 2565

วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ของปลัดกระทรวงมหาดไทย และอ่านสาร วันกม. เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายวิชัย บุญมี ปลัดจังหวัดนครนายก นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก(หลังใหม่) จังหวัดนครนายก

จ.ตาก จัดกิจกรรมโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอเมืองตาก พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกอส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย

9 มีนาคม จ.ตรัง จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเนื่องใน “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีกิจกรรม ดังนี้

จ.ชุมพร จัดงานมอบรางวัล “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนวรัตน์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ นายอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดชุมพร เป็นประธานจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีการอ่านสารของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครอง การมอบเกียรติคุณ โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ระดับตำบล/อำเภอและจังหวัด พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ บทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน  

9 มีนาฯ จ.ชัยนาท มอบรางวัล โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอดิศร​ เกิดโต นายอำเภอหันคา เป็นประธานจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีการอ่านสารของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครอง การมอบเกียรติคุณ โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ระดับตำบล/อำเภอและจังหวัด พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ บทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน  

จันทบุรี มอบรางวัล ‘แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง’ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุึรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ ประกาศเกี่ยรติคุณ่ของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดีทอง ประจำปี 2565 ในวีนประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุม4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี และอำเภอทั้ง 10 อำเภอ ร่วมจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านสารนายกรัฐมนตรี สารรัฐมนตรีว่าการกระทราวงมหาดไทย สารปลัดกระทรวงมหาดไทย และสารอธิบดีกรมการปกครอง เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ 2565ในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านของแต่ละอำเภอ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 นายจีรเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้แก่ หมู่บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 17 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน 2565

จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันนี้ (9 มี.ค. 65 เวลา 08.30 น.) นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สฎ. มอบหมายให้ นายวิสูตร อินทรกำเนิด นอ.พุนพิน เป็นผู้แทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด แก่ ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ อาคารเอนกประสงค์สหกรณ์สุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี