คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
กม. เป็นผู้เสนอแนะและให้คำปรึกษาผู้ใหญ่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย ดังนั้น จึงถือได้ว่า กม.เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
บทบาทและหน้าที่ของ กม. นั้นตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเน้นให้ "ทำงานเป็นทีม" โดยให้ กม. เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีอยู่มากมาย
การช่วยเหลือ แนะนำ
และให้คำปรึกษา
ผู้ใหญ่บ้าน
การปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย
การทำงานตามที่
นายอำเภอมอบหมาย
การทำงานตามที่
ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ
การบูรณาการจัดทำ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
การบริหารจัดการกิจกรรมในหมู่บ้าน
ร่วมกับองค์กรอื่น
ทุกภาคส่วน
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
กม. เป็นผู้เสนอแนะและให้คำปรึกษาผู้ใหญ่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย ดังนั้น จึงถือได้ว่า กม.เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
บทบาทและหน้าที่ของ กม. นั้นตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเน้นให้ "ทำงานเป็นทีม" โดยให้ กม. เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีอยู่มากมาย
การช่วยเหลือ แนะนำ
และให้คำปรึกษา
ผู้ใหญ่บ้าน
การปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย
การทำงานตามที่
ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ
การบูรณาการจัดทำ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
การบูรณาการจัดทำ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
การบริหารจัดการกิจกรรมในหมู่บ้าน
ร่วมกับองค์กรอื่น
ทุกภาคส่วน
แต่ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้เสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน กม. โดยยึดหลัก "การบูรณาการคน และบูรณาการงานในหมู่บ้าน"
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้แบ่ง กม. ออกเป็นคณะทำงานด้านต่างๆ แล้ว ก่อนที่คณะทำงานแต่ละด้านจะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายก็จะต้องมีการประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงานในแต่ละเรื่องว่าควรจะเป็นอย่างไรเพื่อระดมสมองและหาทางออกร่วมกันก่อนที่จะลงมือทำงาน กล่าวคือต้อง “ร่วมกันคิด แล้วแยกกันทำ” โดยแต่ละตำแหน่งควรแสดงบทบาท ดังนี้
ผู้ใหญ่บ้าน (ประธาน กม. หรือนายกรัฐมนตรีของหมู่บ้าน)
หน้าที่หลัก
เป็นนผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน
กรรมการหมู่บ้าน (คณะรัฐมนตรีของหมู่บ้าน)
หน้าที่หลัก
ศึกษาทำความเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของ กม. ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทำไมต้องมี “การบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน”
เพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาความต้องการของหมู่บ้านและเพื่อสร้างเอกภาพในการจัดทำแผนฯ ลดปัญหาความซ้ำซ้อน จึงได้มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะ ปกครองท้องที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ให้ กม.เป็นกลไกที่ทำหน้าที่ “บูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน"
การบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ทำอย่างไร”
ขั้นตอนบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน มีอะไรบ้าง
กรมการปกครองได้มอบหมายให้ทุกจังหวัด แบ่งระดับหมู่บ้าน ตามผลการปฏิบัติงานของ กม. ออกเป็น 3 ระดับ
ระดับ A
หมู่บ้านที่มีผลงานปฏิบัติงาน
กม. ดีเด่น
ระดับ B
หมู่บ้านที่มีผลงานปฏิบัติงาน
กม. ดีเด่น
ระดับ C
หมู่บ้านที่มีผลงานปฏิบัติงาน
กม. ดี เริ่มสร้างผลงาน
แต่ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้เสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน กม. โดยยึดหลัก "การบูรณาการคน และบูรณาการงานในหมู่บ้าน"
โครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้แบ่ง กม. ออกเป็นคณะทำงานด้านต่างๆ แล้ว ก่อนที่คณะทำงานแต่ละด้านจะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายก็จะต้องมีการประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงานในแต่ละเรื่องว่าควรจะเป็นอย่างไรเพื่อระดมสมองและหาทางออกร่วมกันก่อนที่จะลงมือทำงาน กล่าวคือต้อง “ร่วมกันคิด แล้วแยกกันทำ” โดยแต่ละตำแหน่งควรแสดงบทบาท ดังนี้
ผู้ใหญ่บ้าน (ประธาน กม. หรือนายกรัฐมนตรีของหมู่บ้าน)
หน้าที่หลัก
เป็นนผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และเป็นแบบอย่างที่ดีให้
แก่ประชาชนในหมู่บ้าน
กรรมการหมู่บ้าน (คณะรัฐมนตรีของหมู่บ้าน)
หน้าที่หลัก
ศึกษาทำความเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของ กม. ตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ทำไมต้องมี “การบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน”
เพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาความต้องการของหมู่บ้านและเพื่อสร้างเอกภาพในการจัดทำแผนฯ ลดปัญหาความซ้ำซ้อน จึงได้มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะ ปกครองท้องที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ให้ กม.เป็นกลไกที่ทำหน้าที่ “บูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน"
การบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน
จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ทำอย่างไร
ขั้นตอนบูรณาการจัดทำแผนพัฒนา
หมู่บ้าน มีอะไรบ้าง
กรมการปกครองได้มอบหมายให้ทุกจังหวัด แบ่งระดับหมู่บ้าน ตามผลการปฏิบัติงานของ กม. ออกเป็น 3 ระดับ
ระดับ A
หมู่บ้านที่มีผลงานปฏิบัติงาน
กม. ดีเด่น
ระดับ B
หมู่บ้านที่มีผลงานปฏิบัติงาน
กม. ดี
ระดับ C
หมู่บ้านที่มีผลงานปฏิบัติงาน
กม. ดีเริ่มสร้างผลงาน
close vdo
play button
play button